彩51官网

<address id="lbfrj"></address>
<sub id="lbfrj"></sub>

   <sub id="lbfrj"></sub>

     <sub id="lbfrj"></sub>
      <address id="lbfrj"></address>

      <sub id="lbfrj"></sub><thead id="lbfrj"></thead>

      <sub id="lbfrj"></sub>

       <thead id="lbfrj"></thead>

        <thead id="lbfrj"></thead>


         Kopīgi veidojiet savu biznesa plānu tie?saistē


         Veidojiet kopīgi savu biznesa plānu, izmantojot iPlanner.NET māko?a infrastruktūru uz?ēmējdarbības plāno?anai.

         Veidojiet neierobe?oti lielu projekta grupu un uzaiciniet plāna izstrādē piedalīties neatkarīgus konsultantus.

         Veidojiet lomu un privilē?iju sadalījumu tikai ar vienu peles klik??i.

         Dele?ējiet projekta sada?as projekta grupas biedriem.

         Sekojiet plāna izstrādes procesam attālināti. Vajadzības gadījumā ?aujiet investoriem, grāmatve?iem vai citiem profesionā?iem vērtēt jūsu plānu un prognozes.

         Strādājot "mākonī", visi iesaistītie dalībnieki var viegli piek?ūt savam projektam. Mēs jums palīdzēsim spert pirmos so?us.

         Programmatūras rīki pasniedzējiem, mentoriem un konsultantiem


         Jūs varat palīdzēt saviem klientiem uzsākt uz?ēmējdarbību, pat neizejot no sava biroja! iPlanner.NET ir māko?a infrastruktūra biznesa plāno?anai un finan?u plūsmas prognozē?anai, kas lieliski noder mazajiem uz?ēmumiem, uzsākot savu uz?ēmējdarbību. 

         iPlanner.NET ir izstrādājis bagātīgu uz?ēmējdarbības plāno?anas un konsultē?anas funkciju klāstu, kas paredzēts tādiem profesionā?iem kā jūs. iPlanner.NET mēr?is ir palīdzēt jums, jo jūs esat savu klientu stratē?iskie partneri un sadarbojaties ar vi?iem plānu un projektu izstrādes procesā.

         Mēs palīdzēsim jums organizēt jūsu darbu, jo visi klienta dati tiks dro?i glabāti mākonī un jums nebūs vajadzības izmantot nesaistes re?īmā veidotas datnes, darblapas un dokumentus papīra formātā. Sanāksmes ar dalībnieku personīgu piedalī?anos būs nepiecie?amas tikai retos gadījumos vai nebūs nepiecie?amas vispār. Jūs varēsiet attālināti sadarboties ar saviem klientiem reālā laikā, sekot projekta izstrādes gaitai, pievienot piezīmes un sūtīt pazi?ojumus. Katrā zi?ā jūs būsiet vienmēr informēts par projekta norisi kopumā.

         Lieto?anai gatavas biznesa plāna veidnes un paraugi


         Biznesa plānu izstrādā da?ādiem mēr?iem. Tas var kalpot kā uz?ēmuma darbības ce?vedis un tas var būt dokuments, kas nepiecie?ams finansējuma sa?em?anai. Ir vērts veltīt nedaudz vairāk laika, lai izstrādātu tādu biznesa plānu, kas atbilstu konkrētajām vajadzībām. iPlanner.NET ietver pla?u biznesa plāna veid?u klāstu un piedāvā noderīgus padomus, tādējādi nav jālauza galva, ko un kā rakstīt. Tāpat ir iestrādāta ātrās meklē?anas funkcija un daudzi raksti, kuros sniegti noderīgi padomi.

         Izstrādātais uz?ēmējdarbības plāno?anas rīks ir pietiekami elastīgs un nodro?ina iespēju pēc vajadzības modificēt informāciju. Tāpat ir iespējams pievienot, dzēst un pārvietot uz citu vietu veselas noda?as, kā arī izvēlēties atbilsto?as finan?u tabulas, grafikus un attēlus, ko ievieto attiecīgajā biznesa plāna modelī atkarībā no tā, vai tas tiek iesniegts bankai, riska kapitāla ieguldītājam, investoram, kas iegulda naudu jaundibināmā uz?ēmumā, vai valsts galvojumu a?entūrai.

         Projekta izstrādes gaita ir ērta un vienkār?a 


         Ar iPlanner.NET biznesa plānu var kopīgi lietot attiecīgie projekta dalībnieki. Katram projektam tiek pie??irta unikāla un dro?a tīmek?a vietnes adrese (URI), tas nozīmē, ka to var kopīgi izmantot tie?saistē vai nosūtīt draugam. iPlanner.NET nodro?ina iespēju biznesa plānu atveidot arī vispārpie?emtos formātos, piemēram, kā MS Word vai PDF. Izmantojot iPlanner.NET, jūs varēsiet savu biznesa plānu bez ba?ām lietot jebkurā pasaules malā.

         Finansējuma plāno?ana tie?saistē


         Jūs sasniegsiet daudz labāku rezultātu, ja plāno?anas vai projekta izstrādes posmā varēsiet iegūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Mēs esam sagatavoju?i atbildes uz stratē?iski svarīgiem jautājumiem, kas attiecas uz rentabilitāti, uz?ēmuma vērtības noteik?anu un darbības snieguma rādītājiem. Lūk, da?i jautājumi, uz kuriem jūs atradīsiet atbildes:
         • Cik daudz produkcijas mums ir jārealizē, lai segtu savus izdevumus un lai sāktu pelnīt?
         • Kā mums finansēt uz?ēmuma dibinā?anas un pamatkapitāla iegādes izmaksas?
         • Cik daudz darbinieku mēs varam at?auties pie?emt darbā?
         • Kad mums varētu rasties vajadzība aiz?emties papildu kapitālu un cik lielu summu?

         Kad biznesa plāna pamats ir izstrādāts, to var pārnest nākamajā līmenī. iPlanner.NET nodro?ina iespējamo scenāriju analīzes, uz?ēmuma vērtē?anas un vājo punktu testē?anas funkcijas. Tādējādi potenciālās problēmas ir iespējams atklāt un atrisināt vēl pirms tās rodas.

         Standartiem atbilsto?u finan?u plūsmas progno?u un uz?ēmuma darbības rādītāju izstrāde


         iPlanner.NET ir radīta daudzfunkcionāla finan?u modelē?anas programmatūra, kas automātiski ?enerē pe??as vai zaudējumu aprē?inu, bilanci, naudas plūsmas prognozes, pe??as sliek??a analīzi, kā arī kapitāla struktūras un uz?ēmuma darbības rādītājus. Vienkār?i ievadiet savus izejas darus un aplēses un ar iPlanner.NET modelējiet rezultātu! Finan?u datus jūs varat atveidot gan tabulas, gan grafiku veidā vai eksportēt da?ādos datnes formātos.

         Elastīga plāno?ana mēne?u, ceturk??u vai gadu griezumā


         Viena no būtiskākajām priek?rocībām, strādājot tie?saistes re?īmā, ir iespēja ērti kori?ēt finan?u rādītājus. iPlanner.NET ir izstrādātas finan?u darblapas, kurās jūs varat izstrādāt reālistiskas prognozes, ?emot vērā sezonālos faktorus un izaugsmes scenārijus, kas varētu ietekmēt pārdo?anas ie?ēmumus, izdevumus un pe??u. Ievadiet mēne?a, ceturk??a vai gada rādītājus. Kad tiek ievadītas, teiksim, gada ie?ēmumu prognozes, attiecīgie ceturk??u un mēne?u rādītāji tiks aprē?ināti automātiski. Līdzīgi, kad tiek kori?ēti ceturk??a vai mēne?a dati, automātiski notiek arī gada rādītāju korekcija.

         Ar iPlanner.NET var veidot sīki izstrādātas izlaides tabulas jebkurā kombinācijā, kas investoriem un konsultantiem sniedz skaidru priek?statu par iespējamajiem sezonālos rādītājus ietekmējo?iem faktoriem, un izmantot ?os datus, lai uzlabotu izaugsmes stratē?ijas.

         Finan?u plāno?ana "Lite" vai "Standard" līmenī


         Mēs, iPlanner.NET veidotāji, saprotam, ka biznesa plāna izstrādātāju var arī samulsināt pla?ās iespējas, ko sniedz mūsu programmatūra,  tāpēc esam centu?ies da?as lietas vienkār?ot. Piedāvājam divus finan?u plāno?anas līme?us - "Lite" vai "Standard".  Izvēlieties vienu no tiem un ?erieties pie darba!
         • "Lite" plāno?anas līmenī jūs varat ātri izstrādāt individuāli pieska?otu biznesa plānu, izmantojot vienu atsevi??u ērti lietojamu darblapu, kurā ievada finan?u rādītājus. Vienkār?i ievadiet datus un izveidojiet savu biznesa plānu, kurā būs ietverti visi nepiecie?amie finan?u aplē?u dati un uz?ēmuma darbības rādītāji.
         • Ja jums ir nepiecie?ams sīkāk izstrādāts un pla?āks biznesa plāns, izvēlieties "Standard" līmeni. ?ajā līmenī ir pieejamas speciāli izstrādātas darblapas, kurā ievada bagātīgu parametru kopu, ko veido pārdo?anas ie?ēmumu, saimnieciskās darbības izdevumu, darbaspēka izmaksu, pamatlīdzek?u iegādes un finan?u rādītāji.

         Darbības plāna izstrāde


         iPlanner.NET darbības plāna izstrādes modulis ir rīks, kas ?aus jums saprast, ar ko sākt un uz kurieni iet. Biznesa plāns sniedz vispārīgu priek?statu par uz?ēmuma darbību trīs līdz piecu gadu griezumā, savukārt iPlanner.NET darbības plāna modulis ?auj ?o vispārējo darbības vīziju sadalīt īstermi?a mēr?os. Nosakiet veicamajiem uzdevumiem un darbiem  īstermi?a mēr?us un definējiet, kādus finan?u mēr?us vēlaties sasniegt turpmākajos mēne?os, ceturk??os un fiskālā gada beigās.

         Darbības plāna modulis jums ?auj izsekot faktiskajiem rezultātiem un salīdzināt tos ar finan?u plānā definētajiem. ?is rīks ir noderīgs gan projekta grupai, gan arī projekta atbalstītājiem, jo ?auj sekot projekta norisei, pārskatīt prognozes un plānot korekcijas katrā projekta izstrādes posmā. 

         Vēlaties piedalīties biznesa plānu konkursā?


         Ar iPlanner.NET jūs varat profesionālā līmenī iesaistīties un piedalīties konkursos tie?saistes re?īmā. ?o rīku var lieliski izmantot mazo uz?ēmumu atbalsta organizācijas, biznesa inkubatori, zinātniskie parki un universitātes.

         iPlanner.NET var ērti izveidot projekta grupas un nodro?ināt platformu biznesa plānu ievadī?anai. Visas darbības saistībā ar biznesa plānu vai ideju konkursu rīko?anu ir viegli īstenojamas tie?saistē. Konkursam iesniegtie projekti ir pieejami, ir iespējams sniegt konsultācijas, atbalstu, veikt projektu izvērtējumu un pie??irt galīgo vērtējumu punktu izteiksmē. Konkurss notiek virtuālā vidē, dokumenti nav jāiesniedz papīra formātā un konkursā var piedalīties neatkarīgi no atra?anās vietas, ja tikai ir pieejams interneta pieslēgums!

         Ja vēlaties rīkot biznesa plānu konkursu, iPlanner.NET ir īstā vieta, kur to realizēt.

         Business plan download

         Documentation


         © iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy
         <address id="lbfrj"></address>
         <sub id="lbfrj"></sub>

           <sub id="lbfrj"></sub>

             <sub id="lbfrj"></sub>
              <address id="lbfrj"></address>

              <sub id="lbfrj"></sub><thead id="lbfrj"></thead>

              <sub id="lbfrj"></sub>

               <thead id="lbfrj"></thead>

                <thead id="lbfrj"></thead>

                 万福彩票网

                 101彩票登陆

                 新网易彩票注册

                 澳门威尼斯人官方网

                 盈宝彩彩票登录

                 大发888官方下载

                 win足球即时比分

                 皇冠走地即时比分

                 盛泰彩票注册